TERMA & SYARAT

Laman web ini (selepas ini dirujuk sebagai “Laman kami”) diuruskan oleh TOYOBO TEXTILE (MALAYSIA) SDN. BHD. (selepas ini dirujuk sebagai “Syarikat kami”).

=

Penggunaan

Untuk semua maklumat yang dipaparan di laman web kami, syarikat kami dan syarikat sekutunya memegang hak ciptanya. -Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian atau keseluruhan maklumat ini, oleh itu, digunakan (contohnya, dikeluarkan semula, diubah atau diperbaharui dan diedarkan, dsb.) melebihi had yang dibenarkan oleh Akta Hak Cipta dalam apa-apa bentuk atau dengan apa-apa cara tanpa izin bertulis syarikat terlebih dahulu.

=

Cap Dagangan, dan lain lain

Tanda dagangan, logo dan tanda korporat yang digunakan di laman web kami adalah merujuk kepada syarikat kami atau syarikat sekutunya. Syarikat kami tidak memberikan apa-apa lesen untuk tanda dagangan kami kepada mana-mana pelanggan. Walau bagaimanapun, memandangkank tanda dagangan itu tersedia dengan penyempurnaan kontrak pemegang lesen, tiada tanda dagangan boleh dialihkan dan dicetak semula tanpa kebenaran.

=

Kandungan

Untuk maklumat yang diberikan di laman web kami, ianya adalah tepat dan terkini. Walau bagaimanapun, ia harus difahami bahawa kami tidak dapat menjamin kesempurnaannya.

=

Klausa Pelepasan

Laman kami hendaklah digunakan dan dibaca atau diakses di atas tanggungjawab pelanggan sendiri. Oleh itu, syarikat kami dan pihak-pihak yang terbabit dalam menyediakan dan mendedahkan laman web kami atau sebagainya, menafikan sebarang tanggungjawab untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang timbul daripada akses ke laman kami atau penggunaannya (termasuk kerosakan yang berlaku dalam peralatan terminal dan rangkaian – tanpa merujuk kepada kerosakan langsung atau tidak langsung) dan kos pembaikan atau sebagainya.

=

Keputusan Perniagaan

Keputusan perniagaan dan perancangan perniagaan kami yang dinyatakan di laman web kami telah dibuat berdasarkan maklumat sedia ada yang bersesuaian dengan dasar pengurusan kami dalam mengeluarkan setiap data dan dengan ini syarikat kami telah dinilai sebagai munasabah. Oleh itu, anda perlu memahami bahawa prestasi sebenar adalah tidak menyamai dengan keputusan yang dipaparkan di laman web kami disebabkan oleh perubahan pelbagai faktor utama atau punca, seperti trend pelaburan peralatan pelanggan dan trend kadar pertukaran.

=

Tapak Pautan

Anda juga diingatkan bahawa kandungan Laman Web (selepas ini dirujuk sebagai ” Tapak Pautan”) yang diuruskan oleh pihak ketiga selain daripada syarikat kami yang dihubungkan dari laman web kami atau ke laman web kami tidak berada di bawah kawalan kami syarikat. Selain itu, syarikat kami tidak bertanggungjawab untuk semua ganti rugi dan kerugian yang timbul daripadanya.

=

Perubahan Kandungan

Anda dikehendaki untuk memahami terlebih dahulu bahawa terdapat beberapa kes di mana syarikat kami boleh menukar kandungan laman web dan syarat penggunaannya, dan menggantung, menamatkan dan menangguhkan maklumat dan perkhidmatan yang dinyatakan.

=

Undang-undang yang betul & Mahkamah yang kompeten (Competent Court)

Klausa-klausa tentang penggunaan laman web kami dan keperluan untuk penggunaan ini hendaklah mematuhi Undang-undang Jepun. Selain itu, semua pertikaian yang berkaitan dengan penggunaan laman web kami akan diselesaikan di Mahkamah Daerah Osaka sebagai mahkamah esklusif yang kompeten )exclusive competent court) untuk pertama kalinya.

Hak Cipta © Toyobo Malaysia 2019. Hak Cipta Terpelihara | Terma & Syarat |Polisi Privasi |